Audio Dars Tajwid Pertemuan Ke-6 – Al Ustadz Ibrohim As Sewed hafidzahullah

? Audio Dars Tajwid ? Pertemuan ke-6 ? Pemateri: Al Ustadz Ibrohim As-Sewed hafidzahullah ? Ahad, 06 Shafar 1438 H / 06 November 2016 ? Masjid Abu Bakar As Shiddiq, Ma’had Dhiyaus Sunnah Cirebon https://ia601508.us.archive.org/12/items/06112016PertemuanKe6DarsTajwidUstadzIbrahim/06_11_2016%20Pertemuan%20ke%206%20-Dars%20Tajwid-%20Ustadz%20Ibrahim.mp3 […]