๐Ÿ’ง๐ŸŒŠ๐ŸŒงโ„ HUKUM HEWAN AIR

๐Ÿ’Ž Fawaid Fiqhiyyah

๐Ÿ’ง๐ŸŒŠ๐ŸŒงโ„ HUKUM HEWAN AIR

โœ Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata :

๐Ÿ’ฆ Sesungguhnya seluruh ikan yang kecil ataupun yang besar (seperti ikan paus) halal berdasarkan keumuman sabda Nabi : “halal bangkainya”(1). Lafaz “bangkai” di sini bentuknya tunggal dan disandarkan kepada lafaz lain, maka ia mencakup seluruh hewan air secara umum.

๐Ÿ’ฆ Oleh karena itu, setiap bangkai hewan laut seperti ikan yang kecil ataupun yang besarnya adalah halal. Apakah ia suci atau tidak suci? Ia suci. Dari mana kita bisa mengetahui kesuciannya? Dari sisi kehalalannya. Kita memiliki kaidah yang bermanfaat yaitu :

โœ… Sesungguhnya setiap sesuatu yang halal itu suci, tetapi tidaklah setiap sesuatu yang suci itu halal.

โœ… Setiap sesuatu yang najis itu haram, tetapi tidak setiap sesuatu yang haram itu najis.

๐Ÿ“š Fathu Dzil Jalali wal Ikram (1/60) […]